Privacyverklaring

§ 1 Verantwoordelijke personen en contactpersonen

(1) De verantwoordelijke persoon op grond van artikel 4, lid 7, van de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO):

Netzwerk Oberfläche NRW e. V.
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Hans-Joachim Weintz
Mendelstraße 11, D-48149 Münster
Telefon: + 49 251-980 1125
info@oberflaeche-nrw.de

„Verantwoordelijke“ is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgebonden gegevens beslist.

§ 2 Codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van het overdragen van persoonsgebonden gegevens en andere vertrouwelijke inhouden gebruiken wij op onze website een SSL- respectievelijk een TLS-codering. Dit kunt u in de browserregel aan de tekenvolgorde „https://“ en het slot-symbool herkennen.

§ 3 Uw rechten

(1) U heeft tegenover ons de volgende rechten t.a.v. de u betreffende persoonsgebonden gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op inperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht overdraagbaarheid van de gegevens.

(2) U heeft bovendien het recht, zich bij een gegevensbescherming-toezichtsinstantie over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door ons te beklagen.

§ 4 Herroeping van een toestemming

(1) Als u een toestemming voor de verwerking van uw gegevens gegeven heeft, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, nadat u het jegens ons uitgesproken heeft.

(2) De herroeping kunt u tegenover ons onder de onder aangegeven contactgegevens verklaren.

§ 5 Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

(1) U kunt te allen tijde bezwaar indien tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover wij de verwerking op een belangenafweging baseren. Dit is het geval, wanneer de verwerking in het bijzonder niet ter vervulling van een een verdrag met u vereist is, wat door ons steeds bij de hier volgende beschrijving van de verwerkingen aangegeven wordt. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om een uiteenzetting van de redenen, waarom wij uw persoonsgebonden gegevens niet zoals door ons uitgevoerd verwerken mogen. In het geval van uw begronde bezwaar controleren wij de stand van zaken en zullen wij de gegevensverwerking stoppen resp. aanpassen, zij het dan, dat wij dwingende beschermenswaardige gronden voor de verwerking kunnen aanwijzen, die uitgaan boven uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

(2) U heeft het recht, te alle tijde tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor direct marketing doeleinden bezwaar te maken. Wanneer u tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor direct marketing doeleinden  bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

(3) Over uw bezwaar kunt u ons via de onder aangegeven contactgegevens informeren.

§ 6 Hosting van de Website

Een derde aanbieder volbrengt voor ons de diensten m.b.t de hosting en de presentatie van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van onze website of in daarvoor voorziene formulieren op onze website, als volgt beschreven, verwerkt worden, worden op de servers van de derde aanbieder verwerkt.

§ 7 Server-logfiles

(1) Als u onze website bezoekt, verwerken wij de volgende persoonsgebonden gegevens, die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde server-logfiles):

 • IP-adres
 • datum van de aanvraag
 • tijdstip van de aanvraag
 • tijdzone-verschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete kant)
 • toegangsstatus
 • HTTP-statuscode
 • website,  vanwaar de aanvraag komt
 • betreffende overgedragen gegevensverzameling
 • browser
 • versie van de browser
 • taal van de browser
 • bedrijfssysteem
 • versie van het bedrijfssysteem

Deze gegevens zijn voor ons technisch noodzakelijk, om u onze website aan te wijzen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Wij behouden ons voor, de server-logfiles later te controleren, mochten er concrete aanknopingspunten voor een onrechtmatig gebruik zijn.

(2) Rechtsgrondslag voor de verwerking is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van ons gerechtigde en in het kader van een belangenafweging overwegende belang bij de verbetering van de functionaliteit en van de stabiliteit van onze website alsmede bij statistische analyses.

(3) Onze  webserver ist standaard zo geconfigureerd, dat server-logfiles automatisch om de drie maanden verwijderd worden.

§ 8 Contactopname

(1) Bij uw contactopname met ons (bijv. via ons contactformulier) worden de door u meegedeelde gegevens door ons verwerkt, om uw vragen tu beantwoorden. Het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens  is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en niet vereist voor het afsluiten van een verdrag. Zonder het ter beschikking stellen van deze gegevens kunnen wij uw vragen niet beantwoorden.

(2) Rechtsgrondslag voor de verwerking is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van onze gerechtigde en in kader van een belangenafweging overwegende belang bij de beantwoording van uw vragen. Voor zover uw vraag in samenhang met de opstelling of de uitvoering van een verdrag met ons gesteld wordt, is de bijkomende rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 par. 1 lit. b DS-GVO.

(3) Een derde aanbieder volbrengt voor ons de diensten m.b.t. de hosting en het beheer van onze e-mail-postvakken. Alle gegevens die in het kader van de communicatie via onze e-mail-postvakken verwerkt worden, worden op de servers van de derde aanbieder verwerkt.

(4) Na de volledige afwikkeling van de contactaanvraag worden uw gegevens voor de verdere verwerking ingeperkt en na afloop van de wettelijke bewaringstijd gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toegestemd heeft, dat wij uw gegevens verder gebruiken mogen. Een verder gebruik van uw gegevens door ons is bovendien mogelijk, wanneer dit wettelijk geoorloofd is. Hierover informeren wij u eventueel in deze gegevensbeschermingsverklaring.

§ 9 Sollicitatie

(1) Wanner u ons een sollicitatie stuurt, worden de door u meegedeelde gegevens door ons verwerkt, om het sollicitatieproces uit te voeren. Het ter beschikking stellen van de persoonsgebonden gegevens is noch wettelijk, noch contractueel voorgeschreven en niet vereist voor het afsluiten van een verdrag. Zonder het ter beschikking stellen van deze gegevens kunnen wij uw sollicitatie echter niet in overweging nemen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 par. 1 lit. b DS-GVO.

(2) Na beëindiging van het sollicitatieproces worden uw gegevens voor de verdere  verwerking ingeperkt en uiterlijk zes maanden na ontvangst van de afwijzing bij u gewist, resp. vernietigd of de sollicitatiedocumenten worden aan u terug gegeven en eventuele kopieën gewist resp. vernietigd, voor zover u niet uitdrukkelijk toegestemd heeft, dat wij uw gegevens verder gebruiken mogen. Rechtsgrondslag voor de verwerking is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van ons gerechtigde en in het kader van een belangenafweging overwegende belang bij de afweer van aanspraken op grond van de afwijzing van een sollicitatie.

§ 10 Cookies

(1) Bij het gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegekend opgeslagen worden en door welke aan de locatie, die de cookie plaatst, bepaalde informatie toestroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Zij dienen ertoe, het gebruik van bepaalde functies van onze website  mogelijk te maken, marktonderzoek te bedrijven en het internetaanbod over het geheel genomen gebruiksvriendelijker, effectiever en aantrekkelijker vorm te geven.

(2) Wij zetten voor onze onze website daarbij zogenaamde transiente und persistente cookies in, de omvang en functiewijze waarvan in het volgende toegelicht worden:

 • Transiente Cookies worden automatisch verwijderd, wanneer  u de de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de session-cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee zich verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie laten toekennen. Daardoor kan uw browser weer herkend  worden, wanneer u bijvoorbeeld verschillende pagina’s van onze  website oproept. De session-cookies worden verwijderd, wanneer u uitlogt of de Browser sluit.
 • Persistente Cookies verblijven op uw eindapparaat waardoor uw browser opnieuw herkend kan worden, wanneer u na een vroeger bezoek naar onze website terugkeert. Persistente cookies worden automatisch verrwijderd na een vooraf opgegeven tijdsduur, die per cookie verschillend kan zijn.

(3) De opslagduur van de afzonderlijke cookies kunt u zien in het overzicht in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Verder kunt u uw browser daar zo instellen, dat u  over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en steeds in detail erover beslissen kunt, of u een cookie accepteren wilt of niet. Bovendien kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen generiek uitsluiten. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser bovendien ook ten alle tijde verwijderen. Dit kan echter tot gevolg hebben, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

(4) Hieronder stellen wij voor u typische browserlinks ter beschikking, waaronder u verdergaande informatie voor het beheer van cookie-instellingen kunt vinden:

(5) Rechtsgrondslag voor de verwerking is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. b DS-GVO of Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van onze gerechtigde en in het kader van een  belangenafweging overwegende belang bij de best mogelijke functionaliteit en stabiliteit alsmede de gebruiksvriendelijke vormgeving van onze website en de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod.

§ 11 Newsletter met aanmelding

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze Newsletter, waarmee wij u over ons actuele interessante aanbiedingen informeren. De geadverteerde waren en dienstverleningen worden in de toestemmingsverklaring benoemd.

(2) Voor de aanmelding bij onze Newsletter gebruiken wij het zog. double-opt-in-proces. Dat will zeggen, dat wij u na uw aanmelding bij onze Newsletter een e-mail naar het door u opgegeven e-mail-adres sturen, waarin wij u om bevestiging verzoeken, dat u het toesturen van de Newsletter daadwerkelijk wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 1 maand bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en automatisch gewist. Bovendien slaan wij steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van de procedure is, om uw aanmelding te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Na uw bevestiging verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de toezending van de Newsletter. De door ons bij de aanmelding bij de Newsletter aangemaakte gegevens worden uitsluitend voor reclamedoeleinden door middel van de Newsletter gebruikt.

(4) Rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 par. 1 lit. a DS-GVO.

(5) U kunt de toestemming ten alle tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid  van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, nadat u het tegenover ons uitgesproken heeft. De herroeping kunt u tegenover ons onder de onder aangegeven contactgegevens verklaren. Het afbestellen van de Newsletter houdt eveneens een herroeping in. Het afbestellen van de Newsletters ist ten alle tijde mogelijk door meedeling  aan ons onder de onder aangegeven contactgegevens, door aanklikken van een voor de afmelding voorziene link in de Newsletter.

(6) Nadat u uw toestemming  voor het ontvangen van onze Newsletter herroepen heeft, wissen  wij de persoonsgebonden gegevens, voor zover u niet uitdrukkelijk in een verder gebruik toegestemd heeft of wij ons een daarboven uitgaand gegevensgebruik voorbehouden, dat wettelijk geoorloofd is en waarover wij u in deze verklaring informeren.

(7) Voor de adresinvoer, het adresbeheer en het verzenden van de Newsletter zetten wij dienstverleners (reclamebureau’s, verzenddiensten etc.) in.

(8) Uw e-mail-adres slaan wij na herroeping van uw toestemming op in een zogenaamde „black-list“, om voor de toekomst zeker te kunnen stellen, dat geen andere Newsletters meer naar dit e-mail-adres verstuurd worden. Rechtsgrondslag voor de opslag van uw e-mail-adres op onze black-list is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van ons gerechtigde en in het kader van een belangenafweging overwegende belang bij het voorkomen van ongewenste overzending van Newsletters.

(9) Het ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en niet vereist voor het afsluiten van een verdrag. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgebonden gegevens leidt ertoe, dat u onze Newsletter niet kunt ontvangen.

(10) Wij wijzen u erop, dat wij bij verzenden van de Newsletter uw gebruiksgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons resp. tracking-pixels, die één-pixel-beeldbestanden weergeven, die op onze website opgeslagen worden. Voor de analyses verbinden wij de in § 7 genoemde gegevens en de web-beacons met uw e-mail-adres en een individuele ID. Ook in de Newsletter opgenomen links bevatten deze ID. Middels de gewonnen statistieken kunnen wij onze website alsmede ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven.

De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd aangemaakt, de ID’s worden dus niet met uw andere persoonlijke gegevens verbonden, het direct op de persoon betrekken wordt uitgesloten.

(11) U kunt tegen deze tracking ten alle tijde bezwaar maken, doordat u de Newsletter afbestelt. Het afbestellen van de Newsletter is ten alle tijde mogelijk door mededeling aan ons onder de onder aangegeven contactgegevens, door aanklikken van een voor de afmelding voorziene link in de Newsletter. De informatie wordt net zolang opgeslagen, als u voor het  Newsletter een abonnement heeft. Na een afmelding slaan wij de de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk, wanneer u in uw e-mail-programma de aanduiding van afbeeldingen standaard gedeactiveerd heeft. In dit geval wordt voor u de Newsletter niet volledig aangewezen en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat aanduiden, vindt het boven genoemde tracking plaats.

(12) Rechtsgrondslag is overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DS-GVO de behartiging van ons gerechtigde in het kader van een belangenafweging overwegende belang bij een  geoptimaliseerde presentatie en vermarkting van onze Website.

§ 12 Google Maps / Google Fonts

Op onze website gebruiken wij de aanbiedingen Google Maps en Google Fonts, diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna „Google“ genoemd). Door Google Maps kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website aanwijzen en maken voor u het comfortabele gebruik van de kaarten-functie mogelijk. Door Google Fonts worden inhouden aansprekend weergegeven. Google Fonts worden ter vermijding van meervoudig laden naar de cache van uw browser overgedragen. In het geval de browser Google Fonts niet ondersteunt of de toegang weigert, worden inhouden in een standaardschrift aangeduid.

Wij hebben noch invloed op de door Google aangemaakte gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volle omvang van de gegevensverwerking, de doelen van de verwerking of de opslagperioden bekend. Ook m.b.t. het wissen van de aangemaakte gegevens door Google hebben wij geen informatie.

Verdere informatie m.b.t. doel en omvang van de gegevensverwerking door Google krijgt u in de, in het volgende, meegedeelde gegevensbeschermingsverklaring van Google. Daar krijgt u ook verdere informatie m.b.t. uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter berscherming van uw privésfeer.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

§ 13 Contactmogelijkheid

Als u meer informatie wenst over het onderwerp gegevensbescherming en onze omgang met uw persoonlijke gegevens en over de uitoefening van uw recht van bezwaar en herroeping, kunt u de volgende contactmogelijkheden gebruiken:

Netzwerk Oberfläche NRW e. V.
Mendelstraße 11, D-48149 Münster
Telefon: + 49 251-980 1125
info@oberflaeche-nrw.de