Haar meerwaarde

Trendscouting

In het kader van de innovatiebevordering worden toekomstthema’s door een professionele observatie en analyse van de, op beurzen en in vakmedia voorgestelde technologieën, verzameld. Door de gerichte vergelijking van deze observaties met de randvoorwaarden en interessen van de leden en partners laten zich conclusies trekken m.b.t. relevante technologietrends. Dergelijke logische processen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden vanuit technologisch opzicht beoordeeld. Voor en aan ondernemingen worden de thema’s gefilterd en doelgericht, bijv. in innovatie-workshops, gegeven. Na de ideeën-winning en –concretisering, alsmede het identificeren van geïnteresseerde actoren begint de fase van de gemeenschappelijke innovatie-ontwikkeling.

Innovatieontwikkeling

Om de in deze fase van de trendscouting verzamelde ideeën en nieuwe technologische benaderingen voor hun economische toepassing te kunnen gebruiken, worden deze in nieuwe producten, diensten  en processen omgezet. Daartoe staat allereerst de beoordeling van het nut voor de deelnemende ondernemingen alsmede de concretisering van de ideeën op de voorgrond. Het NRWO! modereert de systematische projectplanning van de omzetting en helpt bij het aansluitende conceptuele ontwerpen. Dit omvat in het bijzonder de oplossing van schaarse hulpbronnen (bijv. kennis, tijd, geld,…).

Partnermatching

Om spannende gemeenschprojecten te kunnen uitvoeren, ondesteunt het NRWO! bij het vinden van passende partners. Daaronder vallen de bemiddeling van potentiële probleemoplossers bij actuele uitdagingen en het vinden van strategische partners voor ontwikkelingsprojecten alsmede de technologietransfer bij de uitwisseling tussen economie en wetenschap. Hiertoe worden talrijke hulpmiddelen zoals bijv. aanbevelingsmarketing en geanonymiseerde  aanbestedingen ingezet.

Fondsenwerving

Wanneer er een zuiver uitgewerkt projectidee voorligt, wijst het NRWO!, naar behoefte, attractieve subsidiemogelijkheden aan. Bij meerdere honderden regionale, nationale en internationale subsidieprogramma’s past op elk pannetje een deksel. Op grond van de ervaringen met subsidieprojecten en de ondersteuning bij de keuze en aanvraag van subsidiegelden kan de inspanning bij de aanvraag geminimaliseerd en een projectstart meestal duidelijk sneller gerealiseerd worden. Als vakkundige partner beantwoordt en “vertaalt’’ het NRWO! technische en bedrijfseconomische vraagstellingen. Daardoor wordt in de regel snel de ondersteuning van alle beslissers (bijv. leidinggevenden, projectdragers, technici) verzekerd.